(#2) ΑΕΝ Ερωτηματολόγιο αναζήτησης και καταγραφής απόψεων των Αποφοίτων των ΑΕΝ αναφορικά με την πρακτική άσκηση

      
   


Ερωτηματολόγιο αναζήτησης και καταγραφής απόψεων  των Αποφοίτων των ΑΕΝ
 

 

του Εργου με τίτλο: 
 
Μελέτη για την αναβάθμιση του συστήματος της Δημόσιας Ναυτικής
Εκπαίδευσης

στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5001209 (ΣΑΕ389/1) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
2014-2020».

 


          Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο εντάσσεται έργο υλοποίησης μελέτης – εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο «Μελέτη για την Αναβάθμιση του Συστήματος Δημοσίας Ναυτικής Εκπαίδευσης», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο, με στόχο τη βελτιστοποίηση του παρεχόμενου συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης συμφωνά με τις απαιτήσεις που απορρέουν από το διεθνές και γνωσιακό συναφές δίκαιο με επισπεύδουσα υπηρεσία τη διεύθυνση εκπαίδευσης ναυτικών. Στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου και προκειμένου επιτευχθεί το ποιοτικότερο παραδοτέο αποτέλεσμα, προβλέπεται η αναζήτηση και καταγραφή απόψεων τις σύγχρονες απαιτήσεις εκπαίδευσης μέσω και της συμπλήρωσης του παρόντος ερωτηματολογίου.

Σημειώνουμε ότι σπάνια δίνεται η ευκαιρία στον καθένα από εσάς να μιλήσει για σημαντικά θέματα. Μέσα από αυτό το ερωτηματολόγιο, δίνεται η δυνατότητα να ακουστεί και η δική σας φωνή, σε θέματα που σας αφορούν. Σας παρακαλούμε λοιπόν να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις που θα σας υποβληθούν, τη μία μετά την άλλη με τη σειρά που σας προτείνονται. Διαβάστε προσεκτικά την εκφώνηση και σεβαστείτε τον τρόπο απάντησης.

Τέλος τονίζουμε ότι οι απαντήσεις σας στις ερωτήσεις είναι ανώνυμες, απόλυτα εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της έρευνας. Σ’ αυτό το ερωτηματολόγιο, δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις, όλες οι απαντήσεις είναι σωστές για μας. Δεν μετράμε τις γνώσεις σας, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η προσωπική σας άποψη, επομένως απαντήστε αυθόρμητα και ειλικρινά. Τέλος, σας παρακαλούμε θερμά να μην παραλείπετε ερωτήματα.